Liukuva työaika – älä tee näitä virheitä

Liukuva työaika ja joustavuus työelämässä liitetään moniin hyötyihin. Sen nähdään lisäävän tuottavuutta ja työtyytyväisyyttä, sekä vähentävän työpoissaoloja ja henkilökunnan vaihtuvuutta. Monissa ammateissa liukuvan työajan tarjoaminen on enemmän sääntö kuin poikkeus. Työnantajissa on kuitenkin eroja siinä, miten hyvin työajan joustot ja liukumat on toteutettu.

Suunnittele huolella ennen liukumien käyttöönottoa

Yleinen virhe liukuvan työajan toteutuksessa on suunnittelutyön jättäminen hataralle pohjalle. Vuonna 2015 julkaistussa tiedotteessaan AVI kertoi, että työsuojelutarkastuksissa melkein puolella yrityksistä löytyi puutteita liittyen työajan järjestämiseen. Puutteet johtuivat usein siitä, ettei liukuvan työajan reunaehdoista ollut sovittu. Reunaehdoilla tarkoitetaan mm. sitä, mihin aikaan ja miten paljon työntekijä voi liukua, mihin aikaan lepoajat sijoittuvat ja kuinka paljon työtunteja voi kerryttää.

Liukuvassa työajassa sen yksityiskohdista tulisikin sopia työaikalain tarkoittamalla ja työehtosopimuksien mukaisella tavalla. Kun asiakkaamme harkitsevat liukumien käyttöönottoa, suosittelemme yleensä miettimään, missä muodossa liukumat toteutetaan ja mitä ehtoja niille määritetään. Näin varmistetaan, että liukuva työaika toteutetaan lain vaatimalla tavalla.

Ennen liukumien käyttöönottoa tulisi miettiä vastauksia ainakin seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitkä ovat toiminnan tarpeet ja miten ne vaikuttavat liukumiin? Esimerkiksi asiakaspalvelun aukioloajat vaikuttavat vaadittuun kiinteään työaikaan.
  • Onko liukumilla vaikutusta työn laatuun? Yrityksissä halutaan yleensä taata asiakkaille tietty palvelun taso ja laatu. Liukumat tulisi järjestää niin, etteivät nämä kärsi.
  • Sopiiko liukumat kaikille työntekijöille? Joissain tapauksissa tulee miettiä, miten liukumat toimivat tiettyjen työntekijöiden kohdalla. Jos työntekijän työ kärsii liukumien seurauksena, tulee pohtia, kannattaako liukumat tai voidaanko työntekijää tukea jotenkin paremmin.
  • Miten esimiestyö järjestetään? Jos työntekijät ovat toimistolla vaihtelevasti, tulee miettiä, millä tavalla se vaikuttaa esimiestyöhön. Jos esimies on tähän asti pitänyt viikkopalaverin, onko läsnäolo toimistolla silloin pakollinen? Miten sisäinen tiedotus tehdään, kun kaikki eivät ole paikalla samanaikaisesti?
  • Asettaako työehtosopimus määräyksiä liukumille? Liukumissa tulee huomioida mahdolliset työehtosopimuksessa sovitut rajat liukumille.
  • Mitkä säännöt ja reunaehdot liukumille järjestetään? Liukuvan työajan käyttö edellyttää, että siitä on sovittu työnantajan ja työntekijän kesken. Sovittaviin asioihin kuuluu mm. kiinteä työaika, vuorokautinen liukumaraja, liukumasaldon enimmäiskertymä ja -alitus sekä taukojen sijoittuminen päivään (Lisätietoa löydät mm. Työsuojeluhallinnon verkkopalvelusta)
  • Mikä on käytäntö, jolla seurataan työaikaa? Kun lisätään joustoa, vaaditaan usein tapaa valvoa sen oikeudenmukaisuutta. Liukumista sovittaessa tulisikin olla selvää, miten työaikaa ja liukumien kertymistä tullaan seuraamaan.

Yhteenvetona voidaan todeta, että liukuvan työajan järjestäminen yleensä kannattaa sen hyötyjen myötä, mutta työajan järjestämiseen liittyvä pohjatyö on oltava hoidettu kunnolla.

Työajanseurannan vapaus ja vastuu

Toinen yleinen virhe liukumien käyttöönotossa liittyy työajanseurannan tarkkuuteen, mistä AVI löysi samoissa tarkastuksissa ongelmia kolmasosalla yrityksistä. Työaikalaki velvoittaa yrityksiltä työaikakirjanpitoa, eli tehtyjen tuntien ja ylitöiden valvominen on aina työnantajan vastuulla. Puutteellisesta työaikojen valvonnasta ja kirjaamisesta voi saada jopa sakot. Toteutustapa on kuitenkin laissa jätetty vapaaksi ja työelämästä löytyy paljon erilaisia esimerkkejä siitä, miten seuranta on toteutettu (paperilla, Excelillä, järjestelmällä). Jokaisen yrityksen tuleekin pohtia, mikä vaihtoehto on heille sopivin.

Liukumat yleensä lisäävät valvonnan tarvetta ja ne ovatkin yleinen syy, miksi yritykset ottavat yhteyttä meihin Kellokortti.fi-palvelussa. Vaikka joidenkin pienten yritysten tapauksessa on riittänyt, että työnantaja ja työntekijä pitävät paperilla kirjaa tehdyistä tunneista, liukumat tekevät kirjanpidosta nopeasti liian monimutkaisia. Liukumien myötä tullaan tilanteeseen, missä lisääntynyt vapaus tuo lisää vastuuta seurannasta.

Jos etsit joustavaa työajanseurantaa, joka soveltuu eri toimialoille, löydät lisätietoa sivuiltamme www.kellokortti.fi. Pienemmille yrityksille suosittelemme Kellokortti.fi MINI -palvelua, jossa työtunteja ja liukumia voidaan seurata helposti tietokoneella ja mobiilisti: www.kellokortti.fi/mini.